Algemene Voorwaarden van Passie voor opruimen, gevestigd te Den Haag
Versie geldig vanaf 11 augustus 2020

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Passie voor opruimen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van Passie voor opruimen (www.passievooropruimen.nl). Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het akkoord geven op een offerte / plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Passie voor opruimen behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Passie voor opruimen erkend.

 

1.4 Passie voor opruimen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

1.5  Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.

 

1.6. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

 

1.7 Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Professional Organizer is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever ‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Professional Organizer in een con-tractuele relatie staat of komt te staan.

 

1.8 Professional Organizer is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, ge-bruik te maken van (diensten of producten van ) derden. Ook in die situatie gelden deze algeme-ne voorwaarden.

 

1.9 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Professional Organizer. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

 

1.10 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

 

 

 1. Levering artikelen

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Passie voor opruimen bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van Passie voor opruimen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Passie voor opruimen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve

geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en zonder BTW (Passie voor opruimen maakt gebruik van de kleine ondernemersregeling).

 

 1. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Professional Organizer in haar offerte of opdracht-bevestiging (artikel 2.5.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Professional Organizer worden gecorrigeerd.
 2. Indien Professional Organizer en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Professional Orga-nizer ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Professional Organizer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door de berekenen aan de opdrachtgever.

 

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Passie voor opruimen heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Passie voor opruimen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Passie voor opruimen er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Alle artikelen uit de webshop betreffen maatwerk en worden speciaal voor u met de hand gemaakt. Het is daarom niet mogelijk deze te retourneren.

 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

 

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Passie voor opruimen, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Passie voor opruimen. Passie voor opruimen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacyverklaring.

 

5.2 Passie voor opruimen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. Garantie

6.1 Passie voor opruimen garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

6.2 De garantietermijn van Passie voor opruimen komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Passie voor opruimen is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Passie voor opruimen) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Passie voor opruimen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Passie voor opruimen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Passie voor opruimen gegrond worden bevonden, zal Passie voor opruimen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Passie voor opruimen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Passie voor opruimen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Passie voor opruimem gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Passie voor opruimen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.5 Passie voor opruimen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

6.6 Deze garantie geldt niet indien:
en zolang de afnemer jegens Passie voor opruimen in gebreke is;
de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken.
de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Passie voor opruimen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Passie voor opruimen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Passie voor opruimen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4 Aanbiedingen van Passie voor opruimen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5 Passie voor opruimen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Passie voor opruimen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Passie voor opruimen op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8.2 Passie voor opruimen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Passie voor opruimen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

10.1 Passie voor opruimen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Passie voor opruimen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

10.3 Passie voor opruimen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Passie voor opruimen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.4 Indien Passie voor opruimen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Passie voor opruimen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Eigendom van alle door Passie voor opruimen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Passie voor opruimen zolang de afnemer de vorderingen van Passie voor opruimen uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Passie voor opruimen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

12.2 De door Passie voor opruimen geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Passie voor opruimen of een door Passie voor opruimen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Passie voor opruimen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Passie voor opruimen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Passie voor opruimen.

 

 

Alle door Passie voor opruimen aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, ( elektronische ) bestanden, enz. blijven eigendom van Passie voor opruimen totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Passie voor opruimen gesloten overeenkomsten is nagekomen

 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Passie voor opruimen en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Passie voor opruimen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.